DFSA – Dubai Financial Services Authority

By FOREX101.NET 1.6k Views 1 Min Read

หน่วยงานบริการทางการเงินดูไบ The Dubai Funancial Service Authority (DFSA)

หน่วยงานบริการทางการเงินดูไบ The Dubai Funancial Service Authority (DFSA) เป็นหน่วยงานอิสระด้านการบริการทางการเงินที่ดำเนินการจาก difc ซึ่งเป็นเขตปลอดอากรทางการเงินที่สร้างขึ้นในดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการดูแลและการบริการความน่าเชื่อถือของการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ การประกันภัยการแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากการควบคุมการให้บริการทางการเงินและบริการเสริมแล้ว DFSA ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลและบังคับใช้การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และข้อกำหนดการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน (CTF) ที่บังคับใช้ใน DIFC DFSA ได้มีการรับการมอบอำนาจจาก DIFC Registrar of Companies (RoC) เพื่อตรวจสอบกิจการของ บริษัท DIFC และ ตรวจสอบการการเป็นหุ้นส่วน ที่อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายของ DIFC Companies Law รวมถึงในส่วนของการเยียวยา

TAGGED:
Share This Article