FMA – Financial Markets Authority

By FOREX101.NET 1.5k Views 0 Min Read

The Financial markets Authority (FMA) เป็นหน่วยงานรัฐบาลของนิวซีแลนด์ที่รับผิดชอบในการบังคับใช้หลักทรัพย์การรายงานทางการเงินและกฎหมายของบริษัท เนื่องจากมีผลบังคับใช้กับบริการทางการเงินและตลาดหลักทรัพย์ FMA ยังควบคุมการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ปรึกษาทางการเงินและโบรกเกอร์ผู้สอบบัญชีผู้ดูแลและผู้ออกตราสาร รวมถึงผู้ออกตราสารของ KiwiSaver และแผนการบำนาญ องค์กรได้ร่วมกันกำกับดูแลระบบการชำระเงินที่กำหนดในนิวซีแลนด์กับธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) FMA เป็นสมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของนิวซีแลนด์

TAGGED:
Share This Article