FSA – The Seychelles Financial Services Authority

By FOREX101.NET 1.9k Views 1 Min Read

หน่วยงานบริการด้านการเงินของSeychelles ( The Seychelles Financial Services Authority)(FSA) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลอิสระที่รับผิดชอบด้านบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารใน Seychelles ก่อตั้งขึ้นภายใต้พรบ. การบริการทางการเงินปี 2556 FSA มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาตและควบคุมใบอนุญาตบังคับใช้ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแลการตรวจสอบและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในภาคบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารใน Seychelles กิจกรรมที่มีการควบคุม ได้แก่ การบริการที่ไว้วางใจ ตลาดทุน และ แผนการลงทุนแบบรวม การประกันภัย การพนัน FSA ยังรับผิดชอบในการจดทะเบียน บริษัท ธุรกิจระหว่างประเทศมูลนิธิหุ้นส่วนจำกัด และความไว้วางใจระดับนานาชาติใน Seychelles

Share This Article