FSC – Financial Services Commission

By FOREX101.NET 1.5k Views 2 Min Read

FSC – Financial Services Commission

ด้วยการผ่านกฎหมายอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ปี 2021 อดีตคณะกรรมการบริการทางการเงินระหว่างประเทศ (IFSC) ได้ถูกเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC) และได้รับความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการบริหารงานของ SIA ซึ่งรวมถึงการออกใบอนุญาต การกำกับดูแล และการควบคุม อุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศเบลีซ นอกจากนี้ ด้วยการตรากฎหมาย Belize Companies Act ปี 2022 ทำให้ FSC ได้รับความไว้วางใจเพิ่มเติมให้รับผิดชอบงาน Belize Companies and Corporate Affairs Registry (BCCAR)

FSC มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการควบคุมและการกำกับดูแลบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร FSC อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยประธานและกรรมาธิการอีก 8 คน

Financial Services Commission (‘FSC’) เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมและกำกับดูแลบริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งให้บริการโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนภายใต้ Financial Services Commission Act ปี 2023 และ Securities Industry Act ปี 2021 (SIA)

financial services commission - belize

หน้าที่หลักของ FSC

 • ส่งเสริมและพัฒนาเบลีซให้เป็นศูนย์กลางการบริการทางการเงิน
 • การปกป้องและเสริมสร้างชื่อเสียงของเบลีซในฐานะศูนย์กลางทางการเงิน
 • จัดให้มีการกำกับดูแลและการควบคุมบริการทางการเงินที่เหมาะสม
 • กำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาและช่วยเหลือภาครัฐในการควบคุมการให้บริการดังกล่าว
 • การรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลที่เชื่อถือได้และทันท่วงทีแก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มใหม่ในการให้บริการที่นำเสนอ
 • อำนวยความสะดวกในการสะสมทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • การปกป้องนักลงทุนจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ไม่เหมาะสม หรือฉ้อโกง
 • ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนที่ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในตลาดทุนในหรือจากภายในเบลีซ
 • การลดความเสี่ยงเชิงระบบ
 • ส่งเสริมความเข้าใจสาธารณะเกี่ยวกับระบบการเงิน รวมถึงการตระหนักถึงประโยชน์และความเสี่ยงของการลงทุนประเภทต่างๆ หรือกิจกรรมทางการเงินอื่นๆ
 • ส่งเสริมการก่อตั้งบริษัทและการจดทะเบียนธุรกิจ

Financial Services Commission : Address

The Gian C. Gandhi Building
P.O. Box 455
6130 Iguana Avenue,
Mountain View Area,
City of Belmopan, Belize, C. A.

Contacs : 501-822-3800

เกี่ยวกับ FSC – https://www.belizefsc.org.bz/about-non-bank-financial-services-sector-in-belize/

เว็บไซต์ FSC – https://www.belizefsc.org.bz

Share This Article